קסם קרנות נאמנות בע"מ

ניהול השקעות לקרנות נאמנות

מנהל הקרן – קסם קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני בקרן – מוניטר בית השקעות בע"מ

מוניטר (0D)(!) אג"ח עולמי נקובה $ מס' נייר 5127238

0 – ללא חשיפה למניות.

D – עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

(!) – סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

על אף האמור, מנהל הקרן יצור חשיפה לסיכון אשראי כאמור של בנקים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" –  אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו.

מוניטר (2D) י 30/70 – נקובה $ מס' נייר 5127220​

2 – עד 30% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

D – עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

מוניטר (4D) גמישה מס' נייר 5127212​

4 – עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

D – עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

מוניטר בית השקעות בע"מ הוא מנהל ההשקעות החיצוני של הקרנות. ומנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י דוח שנתי של הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
גם שוק ההון.